این شرکت جهت عرضه محصولات تولید خود در شهرهای مختلف و در راستای سهولت خریداران برای دسترسی به محصولات

در شهرهای مختلف نمایندگی مستقیم دارد.جهت خرید محصولات در شهر خود می توانید با تماس با دفتر مرکزی ،آدرس

فروشگاه شهر خود را گرفته و به آن مراجعه نمائید.همچنین از فروشگاههایی که قصد دریافت محصولات این شرکت را دارند

نیز می توانید با ما تماس داشته باشند .