آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت دوم)

0
8

بخش دوم فارسی نرم افزار ETABS & SAFE را پیگیری می کنیم.

قسمت اول این آموزش را از اینجا ببینید:
آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت اول)

آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت دوم)

ترسیم ستون، تیر و کف

الف) ترسیم تیر

دستور Draw>Draw Line Object>Draw Lines را اجرا کرده و یا از نوار ابزار دکمه etabs-ep2-1 را کلیک کنید تا جعبه Peoperties of Object نمایان گردد.

نکته: با استفاده از نوار ابزار etabs-ep2-2 نیز می‌توان تیرهای سازه را در پلان و ستون‌های سازه را در هر Elvatition رسم کرد.

ب) ترسیم ستون

دستور Draw>Draw Line Object>Create Columns in Region or at Clicks را اجرا کرده و یا از نوار ابزار روی دکمه etabs-ep2-3 کلیک کنید تا جعبه Properties of Object نمایان گردد.

پ) ترسیم کف

از دستور Draw>Draw Area Object>Draw Rectangular Areas و یا از نوار ابزار دکمه etabs-ep2-4 مطابق جعبه Peoperties of Object برای ترسیم کف‌های مستطیلی استفاده نمایید.

از دستور Draw>Draw Area Object>Draw Are و یا از نوار ابزار دکمه etabs-ep2-5 برای ترسیم کف‌های به شکل ذوزنقه و یا مثلث استفاده نمایید.

نکته: با استفاده از نوار ابزار etabs-ep2-6 نیز می‌توان کف‌های مستطیلی را رسم کرد.

از نوار ابزار روی دکمه etabs-ep2-7 کلیک کنید تا از حالت ترسیم خارج شوید.

اختصاص تکیه‌گاه

به‌وسیله دکمه‌های etabs-ep2-8 به طبقه Base منتقل شده و برنامه را در حالت One Story قرار دهید.

به‌وسیله ماوس، تمامی گره‌های طبقه Base را انتخاب کنید.

دستور Assign>joint/point/Restraints را اجرا کرده و یا از جعبه ابزار دکمه etabs-ep2-9 را کلیک کنید تا جعبه Assign Restraints نمایان گردد.

نکته: توجه داشته باشید که اختصاص تکیه‌گاه تنها در طبقه Base انجام می‌گیرد.

etabs-ep2-11

تعریف مشخصات مصالح

دستور Define>Material Properties را اجرا کرده و یا از نوار ابزار دکمه etabs-ep2-10 را کلیک کنید تا جعبه Define Materials نمایان گردد.

etabs-ep2-12

در جعبه باز شده از قسمت Materials گزین CONC (بتن) را انتخاب کرده، دکمه Modify Show Material را کلیک کنید تا جعبه Material Property Data نمایان گردد.

در قاب Type of Material نوع مصالح بتنی را Isotropic (همگن) انتخاب کنید.

در قاب Analyse Property Data (مشخصات تحلیل سازه) در قسمت Mass Per Unit Volume، مقدار جرم واحد، حجم بتن را ۲۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب وارد کنید.

در قسمت Weight Per Unit Volume، مقدار وزن واحد حجم بتن را ۲۴۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب وارد کنید.

در قسمت Modules of Elasticity، مقدار مدول الاستیسیته بتن را E9 2.5 کیلوگرم بر مترمربع وارد کنید.

در قسمتPoissons Ratio  مقدار ضریب پواسون بتن مسلح را ۰٫۲ وارد کنید.

در قاب Design Property Data (مشخصات طراحی سازه)؛

در قسمتSpecified Conc Comp Strenght fc  مقاومت مشخصه بتن را ۲٫۸*۱۰۰۰۰۰۰ کیلوگرم بر متر مربع وارد کنید.

در قسمتBending Reinf. Yield Stress.fy  تنش تسلیم آرماتورهای خمشی را ۴*۱۰۰۰۰۰۰۰ کیلوگرم بر مترمربع وارد کنید.

etabs-ep2-13

مدول الاستیسیته بتن طبق آیین‌نامه ACI و در واحد Kg/cm2 برابر Ec=15100√𝑓𝑐 است.

تنش تسلیم آرماتورهای AIII برابر ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و تنش تسلیم آرماتورهای AII برابر ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع است.

نکته: در صورتی که نوع مصالح Isotropic انتخاب گردد، نیازی به معرفی مدول برشی Shear Modulus نیست، زیرا نرم‌افزار آن را از رابطه زیر محاسبه می‌نماید:

G=E/2(V+1)

معرفی نوع سیستم سقف

دستور Defin>Wall/slab/Deck section را از نوار ابزار اجرا کرده، دکمه etabs-ep2-24 کلیک کنید تا جعبه Sections Define Wall/Slab/Deck نمایان گردد.

از قاب Sections، گزینه DECK1  (تیرچه و بلوک) را انتخاب کرده، روی دکمه Modify/Show Section کلیک کنید تا جعبه Deck Section نمایان گردد.

etabs-ep2-14

در قسمت Slab Depth ضخامت دال بتنی روی تیرچه‌ها را ۰٫۰۵ متر وارد کنید.

در قسمت Deck Depth عمق تیرچه را ۰٫۲۵ متر وارد کنید.

در قسمت Rip Width عرض تیرچه‌ها را ۰٫۱ متر وارد کنید.

در قسمت Rip Spacing فاصله بین تیرچه‌ها را ۰٫۵ متر وارد کنید.

در قسمت Unit Weight/Area وزن واحد ورق فولادی تحتانی تیرچه را برابر صفر قرار دهید. در سقف‌های تیرچه و بلوک موجود در ایران چنین ورقی به کار نمی‌رود.

روی دکمه OK کلیک کنید تا به جعبه قبلی بازگردیم.

با توجه به این‌که قسمت بالکن سازه از نوع دال بتنی است، لذا در این مرحله دال بتنی به ضخامت ۱۵ سانتیمتر را معرفی می‌کنیم.

از قاب Sections، گزینه SLAB1  (دال) را انتخاب کرده و روی دکمه، Modify/show section کلیک کنید تا جعبه Wall/slab section نمایان گردد.

از قسمت Material، جنس مقطع را CONC  (بتنی) انتخاب نمایید.

در قاب Thickness، در قسمت Membrane و Bending ضخامت غشایی و خمشی دال را برابر ۰٫۰۵ متر وارد کنید.

از قاب Type، گزینه Shell را فعال کنید.

etabs-ep2-15

etabs-ep2-12

نکته: در صورت فعال کردن گزینه Use Special One-Way Load Distribution توزیع بار به‌صورت یک‌طرفه و در غیر این صورت به‌صورت دوطرفه خواهد بود.

در قسمت Thickness:

صفحاتی که به دلیل شکل ظاهری آن‌ها مقاومت خمشی آن‌ها در داخل صفحه با مقاومت خمشی آن‌ها در خارج از صفحه برابری ندارند، دو مقدار متفاوت را برای گزینه‌های Membrane و Bending خواهد داشت.

در قسمت Type:

گزینه Shell برای صفحاتی که دارای سختی خمشی خارج از صفحه‌ای هستند، استفاده می‌گردد (برای طراحی دال‌ها)

گزینه Membrance برای صفحاتی که دارای سختی خمشی درون صفحه هستند، استفاده می‌گردد. (برای طراحی دیوار برشی)

گزینه Plate برای صفحاتی که دارای سختی خمشی درون صفحه و خارج از صفحه‌ای هستند، استفاده می‌گردد. (برای طراحی

سقف‌های مشبک فلزی همچون لاپه‌ها)

روی دکمه OK کلیک کنید تا به جعبه قبلی بازگردیم، در این جعبه نیز روی دکمه OK کلیک کنید.

معرفی مقاطع بتنی

معرفی مقاطع ستون‌ها

در این قسمت مقطع ستون طبقه اول، یعنی ستون مستطیلی شکل به ابعاد ۵۰*۵۰ سانتیمتر معرفی خواهیم کرد.

دستور Define>Frame Section را اجرا کرده و یا از نوار ابزار روی دکمه کلیک کرده تا جعبه Define Frame Properties نمایان گردد.

etabs-ep2-17

در قاب Click To از منوی کشویی دوم گزینه Add Rectangular را انتخاب کنید تا جعبه Rectangular Section نمایان گردد.

etabs-ep2-18

در قسمت Section Name نام C50x50 را وارد کنید.

در قسمت Depth و Width ابعاد مقطع را ۰٫۵ متر وارد کنید و از قسمت Material، جنس مقطع CONC را انتخاب

کنید.

روی دکمه Reinforcement کلیک کنید تا جعبه Reinforcement Data نمایان گردد.

etabs-ep2-19

از قسمت Design Type نوع المان را Column (ستون) انتخاب کنید.

از قسمت Configuration of Reinforcement، گزینه Rectangular (مقطع مستطیلی شکل) را انتخاب کنید.

در قسمت Cover to Rebar Center فاصله مرکز آرماتور تا بر خارجی بتن را برابر ۰٫۰۵ متر وارد کنید.

در قسمت Number of Bars in 3-dr و Number of Bars in 2-dr تعداد میلگردها را در دو جهت ۲ و ۳ محلی، برابر ۵ وارد کنید.

در قسمت Check/Design گزینه Reinforcement to be Design را فعال کنید.

روی دکمه OK را کلیک کنید تا به جعبه قبلی بازگردیم.

در این جعبه نیز روی دکمه OK کلیک کنید تا مقطع ستون C50X50 تعریف شود.

نکات آیین‌نامه:

۱٫ طبق آیین‌نامه بتن، کاور بتن برابر حداقل فاصله آرماتور طولی و یا عرضی با نزدیک‌ترین سطح آزاد مقطع تعریف می‌شود، در حالی که مقدار Cover to Rebar Center که در معرفی مقطع وارد کردیم، برابر فاصله آکس میلگرد طولی تا سطح خارجی مقطع است، لذا همواره باید پوشش لازم را با ضخامت آرماتور برشی و نصف قطر آرماتور طولی جمع کرده، سپس به نرم‌افزار معرفی کنیم.

۲٫ درصورتی‌که گزینه Reinforcement to be Check را فعال کنید، در این حالت علاوه بر معرفی آرایش میلگردها، باید نمره میلگردها را نیز مشخص کرد تا نرم‌افزار ظرفیت مقطع ستون را محاسبه کرده و نسبت نیروی وارده به ظرفیت مقطع را اعلام کند. ولی درصورتی‌که گزینه Reinforcement to be Design فعال باشد، در این حالت تنها آرایش میلگردها را مشخص کرده و نیازی به وارد کردن نمره میلگردها نیست در این حالت نرم‌افزار طبق ابعاد و آرایش میلگردها اندرکنش مقطع را ترسیم کرده و مقدار آرماتور مورد نیاز را بر حسب ۲cm و یا واحدهای دیگر اعلام می‌کند.

etabs-ep2-20

معرفی مقطع تیرها

در این قسمت مقطع تیر مستطیلی شکل به ابعاد ۴۰*۴۰ سانتیمتر معرفی خواهیم کرد.

در جعبه Define Frame Properties از قسمت Click To از منوی کشویی دوم گزینه Add Rectangular را انتخاب کنید، تا جعبه Section Rectangular نمایان گردد.

etabs-ep2-21

در قسمت Section Name، نام B40X40 (تیر مستطیلی به عمق ۵۰ و عرض ۴۰ سانتیمتر) در قسمت Depth و Width عمق و عرض مقطع تیر را به ترتیب ۰٫۵ و ۰٫۴ متر وارد کنید.

از قسمت Material، مشخصه CONC (بتن) را انتخاب کنید.

روی دکمه Reinforcement کلیک کنید تا جعبه Reinforcement Data نمایان گردد.

etabs-ep2-22

از قاب Design Type نوع المان را Beam (تیر) انتخاب کنید.

از قاب Concrete Cover To Rebar مقدار کاور آرماتورهای بالایی(TOP) و پایینی (Bottom) را ۰٫۰۵ متر وارد کرده و روی دکمه OK کلیک کنید تا به جعبه قبلی بازگردیم.

در این جعبه نیز روی دکمه OK کلیک کنید.

معرفی آرماتور

برای معرفی آرماتور جدید دستور Options>Pereferences>Renforcement Bar Sizes… را اجرا کنید.

etabs-ep2-23

از قاب Rebar، شماره میلگرد (Bar ID) را ۱۸d، مساحت میلگرد (Bar Area) را ۲٫۵۴۴۶۸E-04 و قطر میلگرد (Bar Diameter) را ۰٫۰۱۸ در نظر بگیرید.

روی دکمه Add کلیک کرده تا آرماتور جدید به لیست اضافه گردد و در این جعبه نیز روی دکمه OK کلیک کنید.

 

***پایان قسمت دوم آموزش فارسی ETABS & SAFE***

دیدگاه خود را در میان بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here