آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت پنجم)

بخش پنجم فارسی نرم افزار ETABS & SAFE را پیگیری می کنیم.

قسمت اول این آموزش را از اینجا ببینید:
آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت اول)
آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت دوم)
آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت سوم)
آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت چهارم)

آموزش فارسی نرم افزار ETABS & SAFE (قسمت پنجم )

ترسیم طره بالکن طبقات و بام:

از دستور Draw > Draw Area Object >Draw Retanjular Area و یا از نوارابزار روی دکمه

Etabs.learning12

کلیک کرده، تا جعبه of Object Properties نمایان گردد.

از فعال بودن دکمه

 

Etabs.learning13

 

اطمینان حاصل نمایید. حال قسمت طره بالکن تراس شمالی اقدام نماید.

لازم به ذکر است جهت ترسیم باید پس از اجرای دستور فوق در یک‌گوشه دال کلیک نموده و با پایین نگه‌داشتن دکمه چپ ماوس، نقطه قطر مقابل دال را کلیک کنید تا دال مربوطه ترسیم گردد.

 

ترسیم تیر NONE:

با توجه به این‌که لبه بالکن یا لبه طره سقف، بار خطی جان‌پناه و دیوار پیرامونی را تحمل می‌کند، لذا باید بتوان این بار خطی را به لبه این اعضا وارد کرد. برای این منظور تیر غیرواقعی None را در لبه این اعضای سازهای معرفی خواهیم کرد تا بتوان بار خطی را بر روی آن اعمال کرد.

دستور Draw > Draw Line object > Draw Line را اجرا کرده و یا از نوارابزار دکمه

 

Etabs.learning14

 

را کلیک کنید تا جعبه object Properties of نمایان گردد.

در قسمت Property نیز None را انتخاب کنید.

در لبه‌های بالن و طره سقف تیر None را ترسیم کنید.

 

اختصاص مقاطع:

اختصاص تیر B40X40 به تیرهای طبقه اول و دوم:

دستور Select > By Line Object Type را اجرا کنید، تا جعبه Line Object Type Select نمایان گردد.

گزینه Beam را انتخاب کرده و دکمه Ok را کلیک کنید تا تمامی تیرهای مدل انتخاب شود.

دستور Select > Deselect >By Story Level اجرا کنید تا جعبه Story Level Select نمایان گردد.

 

Etabs.learning15

 

 

طبقات BASE، STORY3، STORY4، STORY5، را با داشتن دکمه Ctrl انتخاب کرده و روی دکمه OK کلیک کنید. تا تیرهای این طبقات از حالت انتخاب خارج شود.

با این روش تمام تیرهای طبقه اول و دوم به حالت انتخاب درخواهد آمد.

دستور Define>Frame Sections و یا از نوارابزار روی دکمه

 

کلیک کنید تا جعبه Assign Frame properties نمایان گردد.

در جعبه بازشده:

از قسمت Properties تیر B40X40 را انتخاب کرده و سپس روی دکمه Ok کلیک کنید.

 

اختصاص ستون C50X50 به ستون‌های طبقه اول و دوم:

دستور Select > By Line Object Type را اجرا کنید تا جعبه، Select Line Object Type نمایان گردد.

گزینه Colurnn را انتخاب کرده و دکمه OK را کلیک کنید تا تمامی ستون‌های مدل انتخاب شود.

دستور Select > Deselect >By story level اجرا کنید تا جعبه Select story level نمایان گردد.

طبقات BASE، STORY3، STORY4، STORY5، STORY6 را با داشتن دکمه Ctrl انتخاب کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.

تا تیرهای این طبقات از حالت انتخاب خارج شود.

 

Etabs.learning16

 

مطابق مراحل ارائه‌شده در این قسمت کلیه تیرها و ستون‌های هر طبقه را مطابق جدول زیر به برنامه معرفی کنید.

 

Etabs.learning17

 

با این روش تمام تیرهای طبقه اول و دوم به حالت انتخاب درخواهد آمد.

از نوارابزار روی دکمه

 

کلیک کنید تا جعبه Assign Frame properties نمایان گردد.

در جعبه بازشده:

از قسمت Properties ستون B45X45 را انتخاب کرده و سپس روی دکمه Ok کلیک کنید.

 

Etabs.learning18

 

 

***پایان قسمت پنجم آموزش فارسی ETABS & SAFE***

مطالب مرتبط

ثبت نظر