دانلود LISREL (نرم افزار تحلیل آماری و محاسبات تحلیل عامل)

LISREL یک نرم افزار برای تحلیل آماری و همچنین محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری است.

نرم افزار LISREL اصولا جهت تحلیل ساختارهای کوواریانسی مورد استفاده قرار میگیرد ، از این نرم افزار

همچنین برای استفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده استفاده میشود.

LISREL می تواند مقادیر بارهای عاملی ، واریانس ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند ،

و از این نرم افزار می توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی ، تحلیل عاملی مرتبه دوم ، تحلیل عاملی

تاییدی و همچنین تحلیل مسیر استفاده کرد.

نرم افزار لیزرل Lisrel مکمل نرم افزار اس پی اس اس است که در علوم انسانی و علوم اجتماعی استفاده می شود.

این نرم افزار کارهای گرافیکی را بهتر از نرم افزار SPSS انجام می‌دهد. نرم افزار لیزرل Lisrel یک نرم افزار

قوی و معتبر برای تکنیک تحلیل چند متغیری از گروه تحلیل رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط مدل

خطی کلی است که به این امکان را در اختیار قرار می دهد تا چندین معادله رگرسیون را همزمان مورد تجزیه

و تحلیل قرار دهد و همچنین با قابلیت های وسیعی که این نرم افزار داراست،

اطلاعات را به گونه ای در دسترس پژوهشگران قرار خواهد داشت که تفسیر نتایج حاصل از مدل نهایی

به بهترین شکل مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

ویژگیها و امکانات LISREL  :

– تلخیص داده ها

– تحلیل اماری

– محاسبات تحلیل عامل

– تحلیل ساختارهای کوواریانسی

– پیدا کردن مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغیر ها

– داشتن محیط گرافیکی مناسب و کارا

– تفسیر نتایج حاصل از مدل نهایی

– امکان برآورد روابط ساختاری خطی

– امکان غربالگری داده های چند متغیره

– انواع تجزیه و تحلیل چند متغیره

– تجزیه و تحلیل ساختار متوسط

تصاویری از محیط نرم افزار:

LISREL

سیستم مورد نیاز

Windows xp
Windows vista
Windows 7 / 8 / 8.1

راهنمای نصب

فیلم آموزشی فارسی موجود در پوشه Help

رمز فایل

۴mohandes.com

مطالب مرتبط

ثبت نظر