پیوند زنجیره‌ای گلدان

سیستم پیوند گلدان کاغذی می‌تواند مدت‌زمان کاشت را تا ۸۸ درصد کاهش دهد

توسط دانه‌های کاشت موجود در مزارع کاغذی کار می‌کند

پس از رشد گیاهان، یک دستگاه پیوند مخصوص بذرها را مستقیماً در زمین می‌کارد

سیستم پیوند گلدان‌های کاغذی را می‌توان برای راحت نمودن کار دشوار کشاورزان به کاربرد

تصاویر پیوند زنجیره‌ای گلدان

سیستم پیوند گلدان کاغذی

سیستم پیوند گلدان کاغذی

برای اطلاعات بیشتر ویدئو زیر را مشاهده کنید :

مطالب مرتبط

ثبت نظر